View the sermon on YouTube; sermon starts at 36:34